POZWOLENIA NA POBYT I PRACĘ

(PRACODAWCA)

Zatrudniaj pracowników z zagranicy legalnie

Zatrudniasz pracowników z zagranicy.

Przytłacza Cię stos formalności związanych z zatrudnieniem cudzoziemców.

Pozwól, że wyręczymy Cię w załatwieniu wszelkich formalności związanych z pozwoleniami na pobyt i pracę.

Obecnie rynek pracy przeżywa ogromny brak pracowników i to bez względu na branżę. Dlatego wielu pracodawców sięga po zasoby ludzkie np. zza naszej wschodniej granicy. Niestety wielu pracodawców zatrudnia obcokrajowców nielegalnie co może pociągnąć za sobą ogromne konsekwencje nie tylko finansowe ale i karne np. w sytuacji kiedy pracownik pracujący na czarno ulegnie poważnemu wypadkowi.

Dlatego warto weryfikować osoby które zatrudniamy pod kątem legalności ich pobytu i prawa do podjęcia pracy zarobkowej.

Możemy pomóc Ci w:

  • sprawdzeniu statusu pracownika którego planujesz zatrudnić

  • przygotowaniu dokumentów niezbędnych do legalizacji pobytu i pracy cudzoziemca

  • w pozyskaniu konkretnych pracowników np. wykwalifikowanych pracowników budowlanych

  • w zatrudnieniu pracowników, sporządzenie umów o pracę, zgłoszenia do ZUS itd.

  • w pozyskaniu pracowników w formie leasingu

Przepisy dotyczące zatrudniania cudzoziemców w Polsce reguluje ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 roku, poz. 1482 z późn. zm.) oraz rozporządzenia wykonawcze.

Każdy cudzoziemiec, który na mocy przepisów nie jest zwolniony z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę w Polsce, chcący podjąć zatrudnienie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, musi posiadać odpowiednie zezwolenie.

Stroną postępowania administracyjnego jest pracodawca, co oznacza, że o wydanie zezwolenia wnioskuje pracodawca, który ma zamiar zatrudnić obcokrajowca, nie sam cudzoziemiec. Wypełniony wniosek o wydanie zezwolenia na pracę cudzoziemca wraz z wymaganymi dokumentami powinien być złożony co najmniej na 30 dni przed planowanym terminem zatrudnienia bądź przedłużenia zatrudnienia cudzoziemca.

Zezwolenie na pracę jest wydawane na czas określony, nie dłuższy niż 3 lata i może być przedłużone. W przypadku gdy cudzoziemiec pełni funkcję w zarządzie osoby prawnej, która na dzień złożenia wniosku zatrudnia powyżej 25 osób, wojewoda może wydać zezwolenie na pracę na okres nie dłuższy niż 5 lat. Zezwolenia wydawane są dla konkretnego pracodawcy, konkretnego cudzoziemca oraz w konkretnym miejscu i na konkretnym stanowisku, na okres oznaczony datami.

Zezwolenie wydaje wojewoda właściwy ze względu na:

  • siedzibę lub miejsce zamieszkania pracodawcy, który ma zamiar zatrudnić cudzoziemca (typ A, typ B),

  • siedzibę podmiotu, do którego cudzoziemiec jest delegowany (typ C),

  • siedzibę lub miejsce zamieszkania podmiotu, na rzecz którego świadczona jest usługa, a jeżeli podmiot ten ma siedzibę lub miejsce zamieszkania za granicą – ze względu na główne miejsce wykonywania pracy przez cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (typ D),

  • główne miejsce wykonywania pracy przez cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej(typ E).

Wypełnij formularz

Dziękujemy za zgłoszenie!