NUMER PESEL OBCOKRAJOWCA

Pomagamy w załatwieniu formalności związanych z uzyskaniem numeru PESEL

Jesteś obcokrajowcem i planujesz rozpoczęcie biznesu w Polsce.

A może chcesz podjąć pracę zarobkową.

W takim wypadku powinieneś uzyskać numer identyfikacji PESEL

 

Czym jest numer PESEL

Numer PESEL to jedenastocyfrowy symbol numeryczny, który pozwala na łatwą identyfikację osoby, która go posiada. Numer PESEL zawiera datę urodzenia, numer porządkowy, oznaczenie płci oraz liczbę kontrolną.

Jest on nadawany z urzędu lub na wniosek.

Do czego potrzebny jest numer PESEL

Numer PESEL to obecnie jedynym niezmienny identyfikator obywatela RP. Dlatego też numer PESEL jest powszechnie używany w kontaktach z wszelkimi instytucjami w postępowaniach administracyjnych i prawnych np.:

 • sprawy urzędowe np. ślub, zmiana miejsca zamieszkania, kwestie spadkowe czy sądowe

 • w związku z rozpoczęciem pracy: umowa o pracę, umowa o dzieło czy umowa zlecenie

 • przy zakupie niektórych usług publicznych np. bilety miesięczne komunikacji miejskiej

 • rozliczenia podatkowe osób nie prowadzących działalności gospodarczej

 • usługi finansowe np. założenie konta bankowego, wzięcie kredytu czy leasing prywatny

 • założenie firmy np. jednoosobowej działalności gospodarczej, spółki cywilnej lub spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przez internet

 • świadczenia medyczne - weryfikacja czy osoba ma ubezpieczenie czy też wskazanie numeru PESEL na zwolnieniu lekarskim

 • ubezpieczenia emerytalne, zdrowotne i społeczne np. czy dana osoba ma prawo do emerytury lub innych świadczeń społecznych

 • przy zawieraniu umów cywilno - prawnych np. sprzedaż samochodu, najem mieszkania

 • uzyskanie profilu zaufanego potrzebnego do załatwiania spraw urzędowych przez internet

 • i inne...

Kto i kiedy może dostać numer PESEL

Nadanie numeru PESEL następuje z urzędu (to znaczy automatycznie) lub na wniosek osoby.

 

Numer PESEL nadawany jest z urzędu w następujących sytuacjach:

 • przez polski urząd stanu cywilnego przy sporządzaniu aktu urodzenia dla dziecka urodzonego na terytorium Polski. Dotyczy to dzieci obywateli polskich, obywateli Unii Europejskiej i członków ich rodzin, którzy mieszkają w Polsce, w związku z tym, że uzyskali prawo stałego pobytu oraz cudzoziemców, którzy uzyskali:

  • prawo stałego pobytu lub zezwolenie na pobyt stały,

  • zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej,

  • status uchodźcy, ochronę uzupełniającą albo azyl,

  • zgodę na pobyt tolerowany,

  • ochronę czasową,

  • zgodę na pobyt ze względów humanitarnych,

 • przez urząd gminy przy zameldowaniu na pobyt stały lub czasowy - dla obywateli Polski, którzy nie mają numeru PESEL,

 • przez urząd gminy przy ubieganiu się o dowód osobisty - dla obywateli Polski, którzy mieszkają za granicą i nie mają numeru PESEL,

 • przez krajowy urząd paszportowy przy ubieganiu się o paszport - dla obywateli Polski, którzy mieszkają za granicą i nie mają numeru PESEL,

 • przez konsula RP przy ubieganiu się o paszport - dla obywateli Polski, którzy mieszkają za granicą, nie mają numeru PESEL i składają wniosek o wydanie paszportu w konsulacie.

 • Również cudzoziemcy mogą dostać numer PESEL z urzędu

W innych przypadkach numer PESEL nadawany jest na wniosek po przedstawieniu odpowiedniej podstawy prawnej, z której wynika obowiązek posiadania numeru PESEL

Jak pomagamy w uzyskaniu numeru PESEL:

 • przygotowujemy niezbędne dokumenty 

 • ustalamy podstawę prawną, z której wynika obowiązek posiadania numeru PESEL

 • składamy wszelkie niezbędne dokumenty we właściwym urzędzie gminy i monitorujemy cały proces nadania numeru PESEL. 

Wypełnij formularz

Dziękujemy za zgłoszenie!